DOLAR

%
EURO

%
ALTIN(gr)

%
BİST 100

%

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

ABONE OL
Temmuz 27, 2023 17:00
0

BEĞENDİM

ABONE OL

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Ahenk Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Ahenk Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere Ait Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Ahenk Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Siyaset ve Hedefler

A1.1. İştirak idare konseyi tarafından öncelikli çevresel, toplumsal ve kurumsal idare (ÇSY) hususları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X İdare Şurası tarafından belirlenmiş bir siyaset olmamakla birilikte izleyen devirde belirili bir siyaset oluşturulacaktır.
A1.1. Paydaşlık idare konseyi tarafından ÇSY siyasetleri (Örn: Etraf Siyaseti, Güç Siyaseti, İnsan Hakları ve Çalışan Siyaseti vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X İdare Şurası tarafından belirlenmiş bir siyaset olmamakla birilikte izleyen devirde belirili bir siyaset oluşturulacaktır.
A1.2. ÇSY siyasetleri kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli gayeler kamuya açıklanmıştır.
X Bu biçimde bir çalışma yapılmamıştır.
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY siyasetlerinin yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya üniteler ile ÇSY bahisleriyle ilgili iştirakteki en üst seviye sorumlular ve misyonları belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Bu formda bir çalışma yapılmamıştır.
A2.1. Sorumlu komite ve/veya ünite tarafından, siyasetler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir sefer idare heyetine raporlanmıştır.
X Bu halde bir çalışma yapılmamıştır.
A2.2. ÇSY gayeleri doğrultusunda uygulama ve aksiyon planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Bu biçimde bir çalışma yapılmamıştır.
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile kelam konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma seviyesi kamuya açıklanmıştır.
X Bu halde bir çalışma yapılmamıştır.
A2.4. İş süreçlerine yahut eser ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını güzelleştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Bu halde bir çalışma yapılmamıştır.
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında iştirakin sürdürülebilirlik performansına, gayelerine ve hareketlerine ait bilgi anlaşılabilir, hakikat ve kâfi bir halde verilmiştir.
X Bu formda bir çalışma yapılmamıştır.
A3.2. İştirak tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Maksatlarından hangileri ile bağlı olduğuna ait bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Bu formda bir çalışma yapılmamıştır.
A3.3. ÇSY mevzularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY siyasetleri açısından kıymetli nitelikteki ve/veya faaliyetleri değerli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X Bu biçimde bir çalışma yapılmamıştır.
A4. Doğrulama

A4.1. İştirakin ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Bu biçimde bir çalışma yapılmamıştır.
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Paydaşlık, etraf idaresi alanındaki siyaset ve uygulamalarını, aksiyon planlarını, çevresel idare sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Bu halde bir çalışma yapılmamıştır.
B2. Etraf idaresine ait bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ait olarak raporun kapsamı, raporlama devri, raporlama tarihi, raporlama şartları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Bu biçimde bir çalışma yapılmamıştır.
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim şurası üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel gayeler kamuya açıklanmıştır.
X Bu biçimde bir çalışma yapılmamıştır.
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel problemlerin iş amaçlarına ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Bu formda bir çalışma yapılmamıştır.
B7. Operasyon süreci dahil paydaşlık paha zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak biçimde çevresel bahislerin nasıl yönetildiği, iş maksatlarına ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Bu biçimde bir çalışma yapılmamıştır.
B8. Etraf konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının siyaset oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Bu biçimde bir çalışma yapılmamıştır.
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, güç idaresi, su ve atık su idaresi, atık idaresi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel tesirleri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir formda kamuya açıklanmıştır.
X Bu formda bir çalışma yapılmamıştır.
B10. Dataları toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl detayları kamuya açıklanmıştır.
X Bu halde bir çalışma yapılmamıştır.
B11. Evvelki yıllarla mukayeseli olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış yahut azalışı kamuya açıklanmıştır.
X Bu formda bir çalışma yapılmamıştır.
B12. Çevresel tesirlerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli maksatlar belirlenmiş, bu gayeler ve geçmiş yıllarda belirlenen maksatlara nazaran ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Bu halde bir çalışma yapılmamıştır.
B13. İklim krizi ile uğraş stratejisi oluşturulmuş ve planlanan hareketler kamuya açıklanmıştır.
X Bu formda bir çalışma yapılmamıştır.
B14. Eserler ve/veya hizmetlerin etrafa potansiyel olumsuz tesirini önlemek yahut bu tesirleri minimuma indirmek emeliyle program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Bu formda bir çalışma yapılmamıştır.
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon ölçülerinde azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Bu formda bir çalışma yapılmamıştır.
B15. Çevresel tesirleri azaltmaya yönelik teşebbüs ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Bu biçimde bir çalışma yapılmamıştır.
B16. Güç tüketimi (doğal gaz, motorin, akaryakıt, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) dataları Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Bu biçimde bir çalışma yapılmamıştır.
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Bu halde bir çalışma yapılmamıştır.
B18. Yenilenebilir güç kullanımının artırılması, sıfır yahut düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Bu formda bir çalışma yapılmamıştır.
B19. Yenilenebilir güç üretim ve kullanım dataları kamuya açıklanmıştır.
X Bu biçimde bir çalışma yapılmamıştır.
B20. Güç verimliliği projeleri yapılmış ve güç verimliliği projeleri sayesinde elde edilen güç tüketim ve emisyon azaltım ölçüsü kamuya açıklanmıştır.
X Bu biçimde bir çalışma yapılmamıştır.
B21. Su tüketimi, varsa yer altından yahut yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su ölçüleri, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Bu biçimde bir çalışma yapılmamıştır.
B22. Operasyonlar yahut faaliyetlerinin rastgele bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap – Trade yahut Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Bu halde bir çalışma yapılmamıştır.
B23. Raporlama devrinde biriken yahut satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Bu formda bir çalışma yapılmamıştır.
B24. İştirak içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise detayları kamuya açıklanmıştır.
X Bu halde bir çalışma yapılmamıştır.
B25. Paydaşlığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Bu formda bir çalışma yapılmamıştır.
C. TOPLUMSAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Kozmik Beyannamesi, Türkiye?nin onayladığı ILO Mukaveleleri ve öteki ilgili mevzuatı kapsayacak formda Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Siyaseti oluşturulmuş, siyasetin uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve siyaset ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X Bu biçimde bir çalışma yapılmamıştır.
C1.2. Tedarik ve kıymet zinciri tesirleri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının uygunlaştırılması, bayan istihdamı ve kapsayıcılık mevzularına (cinsiyet, ırk, din, lisan, uygar durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, toplumsal ve kültürel farklılıklar vb. hususlarda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ait siyasetinde yer verilmiştir.
X Bu biçimde bir çalışma yapılmamıştır.
C1.3. Belli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere hassas kesitlerin (düşük gelirli kesitler, bayanlar vb.) yahut azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda bedel zinciri boyunca alınan tedbirler kamuya açıklanmıştır.
X Bu formda bir çalışma yapılmamıştır.
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk personel çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ait gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Bu formda bir çalışma yapılmamıştır.
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat istikrarı tahlilleri ve yetenek idare hususlarına çalışan haklarına ait siyasetinde yer verilmiştir.
X Bu formda bir çalışma yapılmamıştır.
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve uyuşmazlıkların tahliline ait sistemler oluşturularak uyuşmazlık tahlil süreçleri belirlenmiştir.
X Bu biçimde bir çalışma yapılmamıştır.
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan devir içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Bu biçimde bir çalışma yapılmamıştır.
C1.6. İş sıhhati ve güvenliği siyasetleri oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Bu halde bir çalışma yapılmamıştır.
C1.6. İş kazalarını tedbire ve sıhhatin korunması gayesiyle alınan tedbirler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X Bu halde bir çalışma yapılmamıştır.
C1.7. Şahsî bilgilerin korunması ve bilgi güvenliği siyasetleri oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin Kvkk ve data güvenliğine ait siyaseti olmakla birlikte kamuya açıklanmamıştır.
C1.8. Etik siyaseti oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Etik siyasetler şirketin internet sitesinde yer almaktadır.
C1.9. Toplumsal yatırım, toplumsal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Bu biçimde bir çalışma yapılmamıştır.
C1.10. Çalışanlara ÇSY siyasetleri ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X Bu formda bir çalışma yapılmamıştır.
C2. Paydaşlar, Milletlerarası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin idaresi ve tahliline ait müşteri memnuniyeti siyaseti düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Bu formda bir çalışma yapılmamıştır.
C2.2. Paydaşlarla yürütülen bağlantı (hangi paydaş, bahis ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Bu formda bir çalışma yapılmamıştır.
C2.3. Raporlamalarda benimsenen milletlerarası raporlama standartları açıklanmıştır.
X Fİnansal Raporlar milletlerarası standartlara uygun olarak hazırlanmıştır. Bağımsız Kontrol Raporu?nda ayrıntı verilmiştir.
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı yahut üye olunan milletlerarası kuruluş, komite ve prensipler kamuya açıklanmıştır.
X Bu formda bir çalışma yapılmamıştır.
C2.5. Borsa İstanbul?un ve/veya memleketler arası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Bu halde bir çalışma yapılmamıştır.
D. KURUMSAL İDARE İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki önlemler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Bu biçimde bir çalışma yapılmamıştır.
D2. Toplumsal sorumluluk projeleri, farkındalık aktiflikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun ehemmiyeti hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Bu halde bir çalışma yapılmamıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175676

BIST

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.